Shane Kramer

  • 5' 8"
  • 8.5
  • 34R
  • M
  • (33" x 28")
  • Blonde
  • Blue