Kiya Danielson

  • 5' 10"
  • 34"
  • 28"
  • 36"
  • 9
  • 4-6
  • Blonde
  • Blue