David Dujmovic

  • 6' 3"
  • 11
  • (33" x 34")
  • Ash Blonde
  • Blue